بخش قلب
بخش چهار ( بخش قلب)

بخش چهار واقع در طبقه چهارم، در واقع بخش مراقبت از بیماران قلبی، آنژیوگرافی و مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی و بیماران منتقل شده از CCU میباشد که بیماران محترم دوران نقاهت پس از عمل یا درمان خویش را تا پایداری کامل شرایط قلبی و جسمی خود در این بخش سپری می کنند .