بخش مراقبتهای ویژه قلبی ( ICUOH )
بخش مراقبتهای ویژه قلبی ( ICUOH )

بخش مراقبتهای ویژه قلب باز  به منظور مراقبت از بیماران جراحی قلب باز ، ظرف چند روز اول پس از عمل مورد استفاده قرار می گیرد و توانمندیهای علمی و عملی پرسنل و همچنین بهره مندی از آخرین تجهیزات و امکانات مدرن روز از جمله هفده تخت الکترونیکی تمام اتوماتیک، دستگاه های پیشرفته حمایت تنفسی و مانیتورینگ اختصاصی و مرکزی و تمام امکانات پیشرفته مورد نیاز مراقبتهای ویژه جراحی ، ضریب موفقیت عمل را در بیماران جراحی قلب باز به چندین برابر ارتقاء داده است .