بخش زنان
بخش زنان

بخش زنان دارای دوازده تخت می باشد و شامل دو اتاق خصوصی ، دو اتاق دو تخته ، دو اتاق سه تخته است. اتاق زایمان با چهار تخت لیبر به مجهزترین و جدید ترین وسایل تجهیز شده و امکان استفاده از بی حسی اپی دورال و گاز آنتونوکس جهت زایمان بی درد ، بهره گیری از تلویزیون و ویدئو ، کتب و جزوات آموزشی جهت آموزش مادران ،حضور مدوام و 24 ساعته خانم های ماما، جهت انجام معاینات اولیه و نیز آموزش و راهنمایی خانمهای باردار بصورت حضوری و تلفنی ، امکان انجام عمل سزارین در صورت بروز وضعیت اورژانس و نیز اعمال جراحی کوچک از جمله تسهیلات ویژه اتاق زایمان می باشد .