بخش جراحی - بیماران بین الملل

بخش 9 ( IPD) واقع در طبقه نهم بیمارستان کسری در اردیبهشت ماه سال 1395 افتتاح گردید که کلیه ی بیماران جراحی و داخلی  و اتباع خارجی در این بخش بستری می گردند.
این بخش دارای 34 تخت می باشد که از این تعداد، 2 تخت به اتاق های سوییت با امکانات ویژه اختصاص یافته است و مابقی 6 اتاق خصوصی و 13 اتاق دو تخته می باشد.
جهت رفاه حال بیماران IPD پرستار مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه تعیین شده است که در زمان بستری بیماران بر بالین ایشان حاضر می شوند.
همچنین جهت انجام فرائض دینی اقلیت های مذهبی امکان اظهار کشیش، موبد و ..... فراهم می باشد.