بخش همودیالیز
بخش همودیالیز

بازسازی بخش همودیالیز در اسفند ماه 1392 با تجهیزات کامل شامل جدیدترین دستگاه های دیالیز با مارک B Braun و R.O که قابلیت تولید آب nonpirotion دارد، راه اندازی گردید. همچنین در این بخش یک دستگاه CRRT جهت بیماران بد حال و بستری در بخش های ویژه در 24 ساعت شبانه روز آماده کار و سرویس دهی می باشد. همچنین جهت بخش های ویژه لوله کشی آب R.O صورت گرفته است تا در مواقع لزوم جهت همودیالیز بر بالین بیماران استفاده گردد.

این بخش مجهز به سیستم مانیتورینگ بر بالین بیماران می باشد که به مانیتور مرکزی استیشن وصل می باشد.

سیستم برق این بخش مجزا و کلیه سیستم برقی از طریق UPS کنترل می گردد.