بخش post cath

بخش post cath

در این بخش بیماران پس از آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی بستری گردیده و تحت مراقبت ویژه با مانیتورینگ قرار می گیرند . این بخش دارای پنج تخت بوده و هر تخت از وسایل ویژه خاص خود از جمله ساکشن ، مانیتورینگ و فلومتر مرکزی برخوردار است.