ورزشهای ایزومتریک 1

ورزش های ایزومتریک شامل 3 حرکت است، در حرکت اول ابتدا مچ پا را بالا آورده و عضلات ران را منقبض کرده و تا 10 می شماریم، کمی استراحت نموده و ده بار این حرکت را تکرار می کنیم.

ورزشهای ایزومتریک 2

در حرکت دوم، مچ پا را بالا آوردهو سپس پا را مستقیم بلند کرده و عضلات ساق و ران را منقبض نموده و تا ده بشمارید، سپس چند ثانیه استراحت نموده و این حرکت را ده بار تکرار می کنیم.

ورزشهای ایزومتریک 3

در حرکت سوم، حرکت دوم را انجام داده ولی پنجه پا را به خارج بگردانید و عضلات داخل ران را منقبض کنید و 10 بار تکرار کنید.