کودکان و نوجوانان، آینده سازان این مملکت هستند و به این دلیل سلامت همه جانبه این عزیزان اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل در هفته بهد اشت مدارس و در راستای اهداف ارتقاء سلامت بیمارستان کسری، برنامه ای در مدارس منطقه بیمارستان برگزار شد و آموزش های مفیدی به عزیزان دانش آموز داده شد.