چکیده :

مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی کسری از مصوبات جدید نظام پزشکی کشور در راستای بقای بیمارستان های خصوصی تقدیر و تشکر کرد.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی کسری ، دکتر سیدفرزاد اکابری مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی کسری در نامه فوق ضمن تشریح شرایط کنونی پیش آمده از مصوبات جدید نظام پزشکی کشور تقدیر و تشکر کرد. 

 
جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیرمحترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور
جناب آقای دکتر سید محمود طباطبایی
مشاور محترم وزارت بهداشت و درمان
جناب آقای دکتر ظفرقندی
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور
 
 با سلام و تقدیم احترام
بی شک اپیدمی کووید ۱۹ را می توان سهمگین ترین هجمه بر ابعاد مختلف زیستی بشر دانست. در این میان حوزه سلامت و درمان علاوه بر تحمل فشارهای اقتصاد سلامت همچون کاهش درآمد بیمارستان ها و افزایش هزینه ها در خط مقدم مقابله و درمان این مشکل عظیم بشری نیز قرار دارد و نسبت به بخش های دیگر خدماتی و اقتصادی کشور بار بیشتری را بر دوش کشیده است.
بی گمان بقای مراکز درمانی و بیمارستانها در شرایط کنونی نیازمند اخذ تصمیماتی برآمده از عمق آگاهی و دغدغه مندی ست که به شایستگی توسط شما بزرگواران اتخاذ شده است.
 لذا برخورد لازم می دانم بدینوسیله از تصمیمات اخذ شده که یقینا در عدم ورشکستگی بیمارستانها و مراکز درمان نقش موثری خواهد داشت تقدیر و تشکر نمایم.
 امید که در سایه همراهی و همدلی تمام ارکان سلامت کشور در کنار ایجاد آرامش روان و سهولت درمان بیماران، امکان بقای مناسب بیمارستانهای کشور نیز مهیا شده و سایه این پاندمی از کشور و جهان رخت بر بندد. 
 
 دکتر سیدفرزاد اکابری                                                            
 مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی کسری