چکیده :

پرسنل مامایی بیمارستان کسری در وبینار سقط در بارداری شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کسری ، وبینار سقط در بارداری با حضور کارشناسان مامایی بیمارستان کسری توسط اعضا هیات علمی دانشگاه با هدف بازآموزی و توانمندی پرسنل فعال در این بخش برگزار شد. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینار سقط در بارداری در محل بلوک زایمان بیمارستان فوق تخصصی کسری برای کادر مامایی برگزار شد.