چکیده :

آموزش اطفاء حریق با حضور پرسنل بیمارستان و با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی و ایمنی در تاریخ 16 تیرماه برگزار شد