سمینار جراحان آرنج و شانه ایران روز سوم اسفند ماه در بیمارستان کسری برگزار می گردد.