روز یکشنبه 97/8/20 جناب آقای دکتر جان بابایی معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه جناب آقای دکتر عسگری مدیر کل نظارت و ارزشیابی و هیئت همراه از بیمارستان کسری به عنوان اولین بیمارستان خصوصی بدون دخانیات بازدید نمودند و ضمن در جریان قرار گرفتن چگونگی انجام اقدامات مربوط به بیمارستان بدون دخانیات از طرف دکتر مسجدی و گزارش عملکرد بیمارستان توسط مدیر عامل بیمارستان از چند بخش بازدید به عمل آورده و توصیه های لازم را ارائه فرمودند.