بخش رادیوتراپی در سایت جدید بیمارستان نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری تعدادی (5 نفر ) از همکاران محترم رادیوتراپی دارد.

متقاضیان ضمن تماس با شماره 88788501 جهت مذاکرات بیشتر به دفتر مدیر عامل مراجعه کنند.