بیمارستان کسری با تمام نیرو آمادگی پذیرش و درمان هموطنان عزیز آسیب دیده در زلزله اخیر را دارد.