دکتر حميد عطاريان
  آدرس مطب: م آرژانتين – خ الوند – بن بست آفرين پ 36 هرروز به جز دوشنبه وپنج شنبه 4 تا 7 بعدازظهر
  شماره تماس: 88790559