پیشنهادات


سامانه دریافت پیشنهادات کارکنان

ايجاد محيط مناسب و فرصت براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار كردن آنان از ثمرات مادي و معنوي از اهم اهدافي است كه در اين سامانه دنبال مي‌شود. هدف اصلي این سامانه، توسعه ارزش‌هاي انساني كليه كاركنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقيت آنها در راستاي اهداف و سیاست های بیمارستان کسری است. امید است با همفكري و همدلي شما عزیزان بتوانیم گامی موثر در پیشبرد اهداف بیمارستان کسری برداریم. به همین منظور به بهترین پیشنهادات ارائه شده از طرف کارکنان محترم بیمارستان کسری پاداشی مطابق با کتابچه اداری و مالی بیمارستان تعلق خواهد گرفت.